10.12.2012. Predane primjedbe na Izmjene i dopune županijskog prostornog plana

Društvo Marjan predalo je tri primjedbe na Izmjene i dopune županijskog prostornog plana koje se odnose na Park šumu Marjan.

Netočan popis kulturnih dobara na području Park šume Marjan u Splitu


                                            

Popis kulturnih dobara u Park šumi Marjan za potrebe Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije Splitsko-dalmatinske 


                                             

Ispravak kartografskog prikaza br. 1. Korištenje i namjena prostora